♫musicjinni

การเข้าเมนูบันทึก ภงด 2,3,53 

Download in HD การเข้าเมนูบันทึก ภงด 2,3,53

A446 live20171029 1 01 15 05 01 18 35 สวรรค์ชั้นสุทธาวาส สวรรค์ชั้นพรหม

32.การใช้งาน โปรแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรส Express Training-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลูกบอลที่ 5 จัดทำร่างสัญญา

A446 live20171029 1 01 00 32 01 11 53 มนุษย์มาจากไหนบ้าง โสดาบันที่เกิดเป็นมนุษย์ แนวทางรอด

A446 live20171029 1 01 34 15 01 53 54 พรหมวิหาร4 เมตตา อุเบกขา ความสงสาร

รู้บัญชีพารวย 21 : กรอก ภ.พ. 30 ไม่ง้อ สำนักงานบัญชี

A446 live20171029 1 01 53 54 01 56 35 อาการในสมาธิและการวางจิตต่ออาการนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาในสมาธิ

A446 live20171029 1 01 23 47 01 28 10 สติปัฏฐาน4 สมถะวิปัสสนา

A446 live20171029 1 01 59 30 02 17 45 จิต มโน วิญญาณ อุปมาลิงเกาะกิ่งไม้ แสงกับฉาก

A446 live20171029 1 01 56 35 01 59 30 ของถวายพระ การให้ทาน

A446 live20171029 1 02 23 48 02 20 45 ปัญหาที่เกิดจากการทำสมาธิและวิธีแก้

A446 live20171029 1 01 31 30 01 34 15 อานาปานสติ สมาธิ วิธีระลึกรู้ลมหายใจ

A446 live20171029 1 24 00 30 20 เทียบเคียงทบทวนสพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ของพระไตรปิฏ

A443 live20171028 1 19 00 32 55 ทบทวนพระสูตร นัยสพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา เทียบเคียงที่สอดรับกับบาลีและพ

A443 live20171028 1 01 03 07 01 12 05 ทบทวนพระสูตร นัยสพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา เทียบเคียงที่สอดรับกับบา

โปรแกรมบัญชี express (32.) บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โปรแกรมบัญชี express (33.) การหักภาษี ณ ที่จ่าย

โปรแกรมบัญชี express (42.) การลงรายการประจำวันที่สมุดรายวัน

Disclaimer DMCA